26-08-08

Jong VLD wil afschaffing toelatingsexamen geneeskunde

Naar aanleiding van het toelatingsexamen geneeskunde pleit Jong VLD nogmaals voor het
afschaffen van deze vereiste om de studies geneeskunde of tandheelkunde aan te vatten. De
selectie van de beste studenten moet tijdens de studies gebeuren op basis van hun resultaten.
Tegelijk pleiten de jonge liberalen voor het afschaffen van de beperking van het aantal
studenten dat de vervolgopleidingen tot huisarts of specialist kunnen beginnen.
Jong VLD verzet zich al jaren tegen elke vorm van toelatingsexamen. De jonge liberalen zijn
ervan overtuigd dat studenten die een opleiding aan universiteit of hogeschool willen aanvatten
dit in alle vrijheid moeten kunnen doen. Het is essentieel dat zoveel mogelijk studenten een
hogere opleiding starten. De universiteit of hogeschool moet dan instaan voor een
selectieproces zodat alleen gekwalificeerde en gemotiveerde studenten een einddiploma
behalen.
Tegelijk zijn zelfs studenten die het toelatingsexamen en de eerste jaren doorgeworsteld hebben
nog niet zeker dat ze aan de vervolgopleiding kunnen beginnen dankzij de numerus clausus.
Jong VLD pleit hier ook al jaren tegen. Deze beperking gaat uit van de waanidee dat de
overheid zou kunnen plannen hoeveel dokters er in de toekomst nodig zullen zijn. Hiervoor
evolueert de maatschappij veel te vlug en deze planning zorgt dan ook onvermijdelijk voor
golven van te veel en te weinig geneesheren. Patiënten willen meer tijd van hun artsen, die zelf
hun praktijk beter willen combineren met hun gezin en vrije tijd. Bovendien lijkt het er op dat we
in de toekomst zeker niet minder artsen nodig zullen hebben.
Voor Jong VLD is het duidelijk dat deze door de overheid opgelegde beperkingen falen.
Voorzitter Philippe De Backer: “Geef alle jongeren gelijke kansen om de studie te volgen die ze
willen. De selectie moet aan de universiteit gebeuren. Tegelijk willen we de numerus clausus
afschaffen. We willen studenten meer zekerheid geven dat ze verder kunnen studeren. Deze
staatsplanning leidt ook continu tot een teveel of een tekort aan artsen. Jongeren kunnen zelf de
verantwoordelijkheid nemen om al dan niet een bepaalde studie te kiezen en moeten dat dan
ook in alle vrijheid kunnen.”

11:44 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-08-08

Jong VLD wil asiel- en migratiedebat opentrekken

Nu de ministers langzaam uit vakantie terugkeren zal ongetwijfeld het debat over asiel en migratie terug
aanzwengelen. Jong VLD wil echter dat de discussie het verhaal van de regularisaties overstijgt. Asiel en
migratie gaat over veel meer. Zo moet voor de jonge liberalen de regering prioritair beslissen dat de
grenzen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten in 2009 definitief open gaan.
Toen in 2004 de nieuwe lidstaten bij de EU kwamen, werd voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten
een uitzondering gemaakt op het principe van het vrij verkeer van werknemers. De oude lidstaten konden
beslissen om hen nog niet zomaar binnen te laten. Groot-Brittannië, Ierland en Zweden kozen hier niet
voor. België bijvoorbeeld wel. Deze belemmerende maatregelen behandelden de inwoners van de nieuwe
lidstaten als tweederangsburgers. Dit past noch in het concept van één Europa, noch in een liberaal
beleid.
Deze werknemers toelaten hoeft helemaal niet nefast te zijn voor de eigen economie. Als we kijken naar
Ierland, waar de restrictie op de immigratie van nieuwe EU burgers afwezig was, zien we een sterke
economische groei en een daling van de werkloosheid. Tegelijk kiezen ook migranten die landen uit waar
hun kennis en vaardigheden het best tot hun recht komen.
De overgangsmaatregelen vervallen in mei 2009, maar kunnen eventueel onder bepaalde voorwaarden
nog verlengd worden tot 2011. Liberalen zijn voorstanders van vrije migratie en benaderen migratie niet
als iets negatiefs. We hopen dat Open Vld haar christendemocratische en socialistische partners kan
overtuigen aan de bestaande belemmeringen een einde te maken. Dit zal niet makkelijk worden, want
beide partijen kiezen maar al te vlug voor het eigen volk. Barmhartigheid en de internationale gedachte
vervallen blijkbaar als het om werknemers uit andere landen gaat.
Jong VLD wil trouwens nog verder gaan: we stellen voor om economische migranten toe te laten binnen
de EU. Dit moet verder gaan dan migranten tijdelijk toe te laten knelpuntberoepen in te vullen. We moeten
dringend evolueren naar een systeem waarbij mensen met een arbeidscontract op zak of investeerders
geen barrières meer ontmoeten om de Europese Unie binnen te komen. Daarnaast moeten er op
Europees niveau quota worden vastgelegd om de bijkomende economische migratie te stroomlijnen.
Binnen die quota willen we mensen die buiten de eerste categorie vallen ook kansen geven. Hiermee
worden duizenden laaggeschoolden en andere migranten een toekomstperspectief geboden.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het asiel- en migratiedebat wordt veel te veel verengd tot het verhaal van
de regularisaties. Daarvoor moet de regering zo snel mogelijk een duidelijk en menselijk beleid
uittekenen. Maar laat ons verder kijken en alvast de werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten niet verder
discrimineren. Ook zij moeten in België terechtkunnen. Lidstaten die hun grenzen al openstelden werden
er alleen maar beter van. Als liberalen zien wij migratie als iets positiefs, een kans, niet als een
bedreiging.”

20:09 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-08-08

Ledenaantal Jong VLD stijgt spectaculair

Het ledenaantal van Jong VLD is de laatste negen maanden met 30% gestegen, tot
3200. Daarmee is duidelijk dat het liberale gedachtegoed nog steeds een sterke
aantrekkingskracht uitoefent op jongeren. Ondanks de aanslepende politiek impasse
slaagt Jong VLD erin jongeren warm te maken voor politiek. Deze jongeren zetten zich
op hun beurt in voor een liberale en vrije samenleving.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het is duidelijk dat jongeren politiek niet beu zijn. De
interesse is groot, zeker in het liberale gedachtegoed. Het liberalisme heeft dan ook alle
troeven om de problemen van de 21ste eeuw aan te pakken.”
Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg werd sterk de nadruk gelegd op
aandacht voor lokale afdelingen en lokale leden. De huidige bestuursploeg van Jong
VLD investeert dan ook veel tijd in het begeleiden van lokale afdelingen. Het stijgend
ledenaantal bewijst dat ook deze aanpak loont.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het persoonlijk contact met de lokale afdelingen is
versterkt. Het nationale bestuur en de lokale besturen slagen er in om jongeren te
motiveren om lid te worden bij Jong VLD met een persoonlijke en inhoudelijke aanpak.”
De sterke stijging komt voort uit het opstarten van verschillende nieuwe lokale
afdelingen en het opnieuw leven inblazen van bestaande lokale afdelingen. Ook de
participatie van leden is groter. Bewijs hiervan zijn een geslaagde zomeruniversiteit en
talrijke bijeenkomsten over gans Vlaanderen.
Voorzitter Philippe De Backer: “Politiek gaat over inhoud. Jongeren kijken voorbij de
slogans en zijn op zoek naar echte oplossingen voor de maatschappelijke problemen
van vandaag. Het liberalisme heeft deze oplossingen in huis.”

13:11 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-08-08

PERSMEDEDELING

Jong VLD bevrijdt spaarboekje

Jong VLD is blij dat minister Reynders morgen de maximale rente op het
spaarboekje verhoogt, maar vindt dat hij niet ver genoeg gaat. Voor de
jonge liberalen moeten de voorwaarden verder versoepeld worden. Zo moeten
de plafonds op de rente en de getrouwheidspremie verdwijnen. Laat de
banken vrij om hogere rentes uit te keren. De consument kan er alleen maar
beter van worden.

Door de sterk stijgende inflatie en stijgende rentevoeten van de ECB,
lopen heel wat nichebanken tegen het wettelijk maximum op de rente voor
het gereglementeerd sparen aan. Ondertussen volgen ook de grootbanken. De
politieke wereld heeft het signaal ondertussen ook opgevangen en pleit
voor een verhoging van dit maximum. De huidige verhoging van 4% naar 4,25%
gaat echter niet ver genoeg.

Het doel van de vrijstelling van roerende voorheffing op het
gereglementeerd sparen was het sparen stimuleren. Hoe de renteplafonds
hiertoe kunnen bijdragen is onduidelijk. Integendeel, de plafonds
afschaffen kan het sparen alleen maar interessanter maken als de rentes
verder omhoog zouden gaan. De huidige plafonds hebben zelfs een averechts
effect in tijden van stijgende inflatie zoals vandaag. Geld sparen wordt
minder interessant door de waardevermindering.

Jong VLD wil de vrije markt laten spelen en de banken zelf laten bepalen
hoeveel vergoeding ze aan hun klanten geven. In de discussie over de
aangroei- en getrouwheidspremie wil Jong VLD geen beperkingen. Enerzijds
wil Test Aankoop deze premies afschaffen om de tarieven eenvoudiger
transparanter te maken, terwijl minister Reynders er blijkbaar aan denkt
om een minimum van 25% van de gewone rente in te voeren, waarschijnlijk om
de spaartegoeden bij de banken ietwat te stabiliseren. Ook hier pleit Jong
VLD voor maximale vrijheid voor de banken. Zij zijn best geplaatst om te
bepalen hoe ze klanten willen lokken en behouden door te kiezen voor
transparante eenvoudige tarieven of door getrouwheid te belonen.

Jong VLD wil meer vrijheid en roept de Minister van Financiën op om het
gereglementeerd sparen eenvoudiger en vrijer te maken. Voorzitter Philippe
De Backer: “Laat de rentetarieven vrij en laat de vrije markt spelen. De
banken kunnen best zelf bepalen welke vergoeding ze aan het spaarboekje
willen koppelen. De consument kan hier alleen maar beter van worden.”

18:45 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |